Decree 161/2013/ND-CP

Nghị định 161/2013/ND-CP về đăng kí và mua bán,đóng mới tàu biển

Download


Decree 57/2010/ND-CP

Nghị định số 57/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển.

Download

Decree on Conditions of Shipping Operation & Shipping Support Services

Nghị Định số 30/2104/NĐ-CP ngày 14/04/2014 về các điều kiện để có giấy phép Kinh Doanh Vận Tải Biển và Dịch Vụ Hỗ Trợ Vận Tải Biển

Download