Nghị Định số 123/2021/NĐ-CP.pdf

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng (sau đây gọi tắt là Nghị định 123/2021/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Một trong các nội dung quan trọng của Nghị định 123/2021/NĐ-CP là bổ sung, tăng nặng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hàng hải, trong đó có công tác đăng ký tàu biển, quản lý thuyền viên.

Nghi dinh 123.2021.ND-CP.pdf